پروژه های مطالعاتی

احياء و بازسازي زيستگاه‌هاي تخمگذاري لاك پشت هاي دريايي در استان بوشهر با تاکید بر جزایر نخیلو، ام الگرم و خارگو و پارک ملی نایبند
URL: http://

عنون طرح: احياء و بازسازي زيستگاه‌هاي تخمگذاري لاك پشت هاي دريايي در استان بوشهر با تاکید بر جزایر نخیلو، ام الگرم و خارگو و پارک ملی نایبند

مجید عسکری حصنی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

لاکپشت های دریایی یکی از جانوران مهم در اکوسیستم دریایی می باشند که در زنجیره های غذایی این اکوسیستم اهمیت به سزایی دارند. با توجه به کاهش جمعیت این جانوران، پژوهش حاضر با عنوان احياء و بازسازي زيستگاه هاي تخمگذاري لاك پشت هاي دريايي در استان بوشهر با تاکید بر جزایر نخیلو، ام الگرم و خارکو و پارک ملی نایبند در فصل تخمگذاری 1394-1393 انجام شد. در مطالعات اولیه سواحل مستعد و تهدیدات موجود در منطقه شناسایی و سپس تیم های پایش تشکیل گردید. پایش در تمام مناطق از اسفندماه 1393 شروع و تا مرداد ماه 1394 ادامه داشت. در طول دوره پایش سعی شد تا حد امکان، تهدیدات هر منطقه حذف گردد. در این پروژه با برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آگاه سازی جوامع محلی و جمع آوری زباله ها و ادوات صیادی و همچنین ساخت هچری سایت، سعی بر حذف تهدیدات گردید. در زمان پایش تمام لاکپشت های مراجعه کننده به همراه تخم و سپس نوزادان و همچنین تلفات زیست سنجی شدند. فاکتورهای محیطی و زیست سنجی لانه ها (در زمان پیک تخمگذاری، اردیبهشت و خرداد) ثبت گردید. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین عوامل تهدید کننده در چند گروه اصلی شامل زباله ها، ادوات صیادی رها شده در دریا و ساحل، به دام افتادن در تورهای صیادی در حال صید، رفت و آمد و تولید آلودگی صوتی و نوری در برخی سواحل، شکارچیان طبیعی (شغال و پرندگان) می باشد. در این مطالعه گونه منقار عقابی در سواحل استان بوشهر برای تخمگذاری مشاهده شد. تعداد لاکپشت تگ گذاری و بازیابی شده در سواحل نایبند، ام الگرم، نخیلو و خارکو به ترتیب 25، 58، 72 و 4 و 0، 5، 20 و 1 عدد بود. تعداد کل تخم برای هر لاکپشت در این مناطق به ترتیب 8/104، 111، 110 و 109 محاسبه شد. طول و عرض منحنی و مستقیم کاراپاس در نایبند 9/71، 5/64، 5/66 و 1/54، ام الگرم 6/71، 5/63، 8/65 و 2/50، نخیلو 4/71، 05/61، 9/65 و 6/53 و خارکو 9/70، 1/59، 4/64 و 1/50 اندازه گیری شد. قطر و وزن تخم ها در نایبند، ام الگرم، نخیلو و خارکو به ترتیب 1/35، 9/36، 4/36 و 03/39 میلیمتر و 8/28، 04/29، 2/29 و 5/34 گرم و طول و وزن نوزادان 4/37، 6/37، 3/37 و 7/37 میلیمتر و 4/12، 2/12، 5/12 و 5/12 گرم بدست آمد. زمان انکوباسیون بین 40 تا 75 روز و درصد تفریخ به ترتیب در نایبند، ام الگرم، نخیلو و خارکو 77/76، 6/63، 3/65 و 1/62 % محاسبه شد. فاکتورهای محیطی در نایبند، ام الگرم، نخیلو و خارکو به ترتیب دمای هوا (7/36، 3/34، 2/33، 2/31 درجه سانتیگراد)، دمای لانه (2/32، 3/31، 4/31 و فاقد اندازه گیری)، رطوبت هوا (4/76، 4/86، 1/89، 2/93 %) و رطوبت لانه (93/5، 26/7، 83/7% و فاقد اندازه گیری) بدست آمد. فاصله مد تا لانه ها 6/13، 3/14، 6/13 و 4/12 متر و فاصله جزر 2/19، 1/16، 1/21 متر و فاقد تخمگذاری محاسبه شد. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده تمام مناطق لانه گزینی و تخمگذاری در استان بوشهر از شرایط نسبتاً مساعدی برخوردارند و بایستی جزء مناطق حساس طبقه بندی گردند و برای بقاء لاکپشت ها آموزش جوامع محلی و رفع تهدیدات طبیعی و انسانی به طور مداوم صورت گیرد.

کلمات کلیدی: احیاء و بازسازی، لاکپشت منقار عقابی، بوشهر، زیست سنجی، نقاط حساس

Rehabilitation and restoration of sea turtles egg laying habitats in Bushehr province (with emphasis on Nakhiloo, Omolgorm and Kharkoo Islands and Naiband National Park)

Majid Askari Hesni

Department of biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman Iran

Abstract

Sea turtles are one of the most important animals in marine ecosystem which have significant role in marine food chains. According to population decline of these animals, this study investigated on rehabilitation and restoration of sea turtles egg laying habitat in Bushehr province with emphasis on Nakhiloo, Omolgorm and Kharkoo Islands and Naiband National Park in 2015 nesting season. In preliminary studies talented coasts and their threats identified then monitoring team was formed. Monitoring performed from March to August 2015 in all area. During the monitoring, tried as much as possible, eliminate the threats each region. In this project, try to remove the threats by organizing workshops to alert local communities and also with garbage collection and fishing equipment as well as construction of the hatchery site. At the monitoring period all patients with eggs and hatchling as well as died turtles were biometrics. Environmental factors and nests biometry (at the time of peak egg-laying, May and June) were recorded. Results showed that the most important threatening factors were coast and marine debris, released fishing gears in the sea and beach, entanglement in fishing net near the coast, noise and light pollution at some beaches and natural predators (foxes and birds). In this study hawksbill turtles observed in the beach for nesting and egg laying. Tagging turtles and retrieval turtles in Naiband, Omolgorm, Nakhiloo and Kharkoo were 25, 58, 72, 4, and 0, 5, 20 and 1, respectively. And also egg total number from each turtle calculated 104.8, 111, 110 and 109 in these area. CCL, CCW, SCL and SCW were 71.9, 64.5, 66.5 and 54.1 in Naiband, 71.6, 63.5, 65.8 and 50.2 in Omolgorm, 71.4, 61.05, 65.9 and 53.6 in Nakhiloo and also 70.9, 59.1, 64.4 and 50.1 in Kharkoo, respectively. Egg diameter and weight were 35.1, 36.9, 36.4 and 39.03 mm and 28.8, 29.04, 29.2 and 34.5 gr in these areas. Hatchling length and weight calculated 37.4, 37.6, 37.3 and 37.7 mm and 12.4, 12.2, 12.5 and 12.5gr in Naiband, Omolgorm, Nakhiloo and Kharkoo, respectively. Incubation period was between 40 to 75 days in different area. Hatching percent calculated 76.77, 63.6, 65.3 and 62.1 in Naiband, Omolgorm, Nakhiloo and Kharkoo, respectively. Environment factors including air temperature (36.7, 34.3, 33.2 and 31.2 °C), nest temperature (32.2, 31.3, 31.4 and not measurement), air humidity (76.4, 86.4, 89.1 and 93.2%) and nest humidity (5.93, 7.26, 7.83 and not measurement) calculated in Naiband, Omolgorm, Nakhiloo and Kharkoo, respectively. High water line distance to nest were 13.6, 14.3, 13.6 and 12.4m and also low water line distance to nest calculated 19.2, 16.1, 21.1 and not observed in in Naiband, Omolgorm, Nakhiloo and Kharkoo, respectively. In conclusion all nesting and egg laying area in Bushehr province have good conditions relatively and should be categorized as sensitive regions. Education of local communities and delete of the natural and human threats carry out for turtle conservation, constantly.

Keywords: Rehabilitation and restoration, Hawksbill turtle, Bushehr, Biometry, Sensitive area.

بيشتر