اخبار دفتر
پهنه بندی محیط زیستی و ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در مناطق ساحلی دریایی مکران پایان یافت پروژه پهنه بندی محیط زیستی و ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در مناطق ساحلی دریایی مکران (فاز اول: استان هرمزگان) توسط دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی انجام شده و خاتمه یافت. تعیین کاربری های مناسب با توجه به استعداد طبیعی سرزمین به منظور استفاده بهینه و جلوگیری از تخریب، گامی موثر در رسیدن به توسعه پایدار می باشد. بنابراین با توجه به وضعیت منابع محیط زیستی هر یک از مناطق کشور، لازم است هر گونه برنامه ریزی در خصوص استقرار فعالیت ها و کاربری های مختلف پس از شناخت محیط زیست منطقه و با نگرش به استعداد و قابلیت های آن صورت گیرد. در اين طرح منطقه ساحلي دريايي مكران در استان هرمزگان مورد بررسي قرار گرفته كه شامل ٣ شهرستان جاسك، ميناب و بندرعباس مي باشد. محدوده مطالعاتي در نواحي خشكي به فاصله 10 كيلومتر از خط ساحلي تعريف گرديده و در نواحي دريايي تا عمق ٧ متر مورد بررسي قرار گرفت. پس از شناخت محيط زیست منطقه مورد مطالعه (فيزيكي، بيولوژيکی، اقتصادي اجتماعي)، نقشه های لازم شامل نقشه های کاربری اراضی، زیرساخت ها، پوشش گیاهی، جانوری، زیستگاه های ساحلی دریایی، زمین شناسی، خاک شناسی، رطوبت، شیب، جهت، ارتفاع و ... تا فاصله 10 کیلومتری از ساحل در مقیاس 25000/1 تهیه شده، پس از تلفیق آنها ارزیابی توان زیست محیطی منطقه مورد مطالعه جهت کاربری های توسعه صنعتی و حفاظت انجام شد. همچنین پس از بررسی و شناسایی مخاطرات و تهدید های موجود، ارزیابی ریسک زیستگاهی (Habitat Risk Assessment) در محدوده ساحلی - دریایی مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی صورت گرفت. طول خط ساحلی مورد مطالعه 474 کیلومتر و مساحت کل منطقه مورد مطالعه (ساحلی و دریایی) 484293 هکتار بود که در نهایت 7 پهنه دارای حساسیت اکولوژیک ساحلی دریایی با مساحت بیش از 57000 هکتار جهت حفاظت و 14 پهنه جهت استقرار صنایع مختلف با مساحت 8162 هکتار تعیین گردید.
در ادامه، این دفتر در نظر دارد که فاز دوم این پروژه را برای مناطق ساحلی دریایی مکران در استان سیستان و بلوچستان نیز انجام دهد. 
بيشتر