اخبار دفتر
پروژه پهنه بندی محیط زیستی و ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در مناطق ساحلی دریایی مکران در حال اتمام است
 به نقل از دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی پروژه پهنه بندی محیط زیستی و ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در مناطق ساحلی دریایی مکران (هرمزگان) که طول خط ساحلی مورد مطالعه 474 کیلومتر است و بر اساس تقسیمات کشوری پیشنهاد 7 پهنه دارای حساسیت اکولوژیک ساحلی دریایی با مساحت بیش از 57000 هکتار اعلام شده است .
 در این پروژه سه پهنه اصلی برای استقرار طرح های بزرگ و سه پهنه برای طرح های کوچک در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
  1. زیارت بیش از 1800 هکتار
                  2   - کوه مبارک بیش از  1700 هکتار.
                  3- بیاهی بیش از 4000 هکتار


پهنه بندی صنعتی سواحل مکران هرمزگان
بيشتر