اخبار دفتر
کارگاه آموزشی آشنايي با ارزيابي و مدلسازي مطلوبيت زيستگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنايي با ارزيابي و مدلسازي مطلوبيت زيستگاه با همكاري دفتر حفاظت از زيست بوم هاي دريايي و سواحل دريايي برگزار شد.

با توجه به اهمیت حفاظت از زيستگاه هاي ساحلي و دريايي و بمنظور آشنایی بیشتر کارشناسان محیط زیست دوره آموزشی آشنایی با با ارزيابي و مدلسازي مطلوبيت زيستگاه با دعوت از آقاي دکتر بهمن شمس عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك و حضور کارشناسان ستادی در مورخ 98/11/1 در سالن اجتماعات معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها برگزار شد.

در اين دوره ضمن معرفي انواع روش هاي تحليل آماري براي تهيه مدل مطلوبيت زيستگاه، دو روش Maxent و Logestic Regression شرح داده شد . همچنين در خصوص بررسي نقش متغيرها، انواع متغيرهاي مستقل و وابسته و نيز بررسي اعتبار سنجي مدل ها توضيحاتي ارائه شد.

بيشتر