اخبار دفتر
اولین نشست کارگروه تخصصی مرجعیت تنوع زیستی ساحلی – دریایی برگزار شد.

    اولین نشست کارگروه  تخصصی مرجعیت  تنوع زیستی ساحلی دریایی  متشکل از  متخصصان دانشگاهی، نمایندگان دستگاههای ذی نفع و  از اعضا NGOs ها ی حوزه ساحلی دریایی در ساعت 11 مورخ 29/10/98 در سالن جلسات معاونت دریایی با دستور کار بررسی و اصلاح برنامه اقدام ملی ایران NBSAP 2 برگزار گردید. این جلسه در راستای شرح وظایف مربوطه و بمنظور انطباق استراتژی ها و اهداف ملی و همچنین اقدامات مرتبط با اهداف ملی  در حوزه تخصصی در این برنامه  و همچنین ارایه پیشنهادات اصلاحی در این خصوص برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس میرشکار دبیر کارگروه ضمن خوشامدگویی به اعضا توضیحاتی در ارتباط با برنامه  اقدام ملی ایران NBSAP و هدف از برگزاری جلسه ارایه نمودند. در ادامه سرکار خانم مهندس شجاعی مرجع ملی تنوع زیستی ساحلی دریایی  در خصوص تاریخچه کنوانسیون تنوع زیستی ، اهداف و شرح وظایف مرجع ملی تنوع زیستی ساحلی دریایی و همچنین اقدامات صورت پذیرفته تا کنون از طریق مرجع ملی کنوانسیون ارایه ای مختصری داشته و سپس با مرور برنامه اقدام ملی تنوع زیستی NBSAP در جلسه و اخذ نقطه نظرات پیشنهادی اعضا نسبت به تفکیک  اهداف ملی  مرتبط  با حوزه های هدف مرجعیت تنوع زیستی ساحلی دریایی و تقسیم وظایف بین اعضا برای ارایه پیشنهادات  اصلاحی در جلسه آتی پرداختند.

بيشتر