1395/11/13 چهارشنبه

1-هنگام
 
2-  قشم
3-  هندورابی
4-  ابوموسی
5-  فارسی
6-  شیدور
7- سیری
8- کیش
 9- هرمز
10- لارک
11- خارک
12- خارکو
13- فارور
14- بنی فارور
15- موطاف
16- لاوان
17- تنب بزرگ

18- تنب کوچک
19- عباسک
20- شیف
21- تهمادون
22- ام الگرم
23- نخیلو
24- خان
25- بونه
26- دارا
27- قبرناخدا

28- مولیاد