1395/7/5 دوشنبه

شرح وظایف مصوب دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی


1. مطالعه، بررسی و نظارت بر مدیریت زیست محیطی زیست بومها و سواحل دریایی کشور؛ 

2. اقدامات لازم جهت پایش و حفاظت از زیستگاههای دریایی (بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک) بررسی وضعیت آبزیان (پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...)، وضعیت گونههای مهم آبزی و گونههای در معرض خطر انقراض؛
3. تهیه، تدوین و بروز رسانی ضوابط، دستورالعملها و استانداردهای اکولوژیک و بیولوژیک محیط زیست دریایی و مناطق حساس ساحلی (صخرههای مرجانی، جنگلهای حرا، جزایر ، و ....) ، مدیریت زیست بومی مناطق ساحلی- دریایی و بهرهبرداری پایدار از آنها؛
4.  ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی و سواحل براساس نتایج پایشهای دائمی بیولوژیکی و فیزیکی و شیمیایی، مخاطرات و تهدیدهای احتمالی گونههای بیگانه و مهاجم، بررسی وضعیت منابع و ذخایر شیلاتی، پیامدهای سوء بهرهبرداری از منابع بیوفیزیکی دریا و اجرای طرحهای توسعه، تعیین کاربریهای مجاز و غیرمجاز؛
5. تهیه و تدوین بانکهای اطلاعاتی تخصصی، نقشهها و آمار مربوط به وضعیت اکولوژیکی و بیولوژیکی دریاها و سواحل؛
6. بررسی و اجرای طرح جامع مدیریت زیست بومی مناطق ساحلی – دریایی؛
7. بررسی تنوع زیستی در مناطق ساحلی و دریایی با اهمیت اکولوژیک و تنوع زیستی بالا و حفاظت از آنها، تعیین تغییرات و عوامل مخرب و ارزشگذاری منابع زیستی دریایی با استفاده از فناوریهای نوین؛
8. همکاری با سایر مراکز علمی- تحقیقاتی، نهادهای ذیربط و دفاتر ستادی و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان در زمینه شناخت، حفاظت، مدیریت و احیای مناطق دریایی و سواحل دریایی خزر، خلیج فارس و دریای عمان؛
9. پیگیری و اجرای تعهدات ملی و بین المللی مرتبط با مدیریت و حفاظت از مناطق ساحلی- دریایی نظیر کنوانسیون کویت (سازمان راپمی)، تهران (CEP) ، لندن (LP) و سایر کنوانسیونها و پروتکلهای مرتبط، تدوین ضوابط، دستورالعملها و آییننامههای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن؛