كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومی
1397/10/19 چهارشنبه
1395/4/2 چهارشنبه زیست بوم های دریایی
2-4- دفتر زیست بوم های دریایی
گروه بیولوژی دریا
v   برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات بیولوژیک محیط زیست دریایی ( کلروفیل a ، فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، نکتون­ها، بنتوزها و ...) در آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
v     تهیه و تدوین ضوابط، دستورالعمل و استانداردهای بیولوژیک محیط زیست دریایی با همکاری سایر گروهها و دفاتر ذیربط
v   بررسی، برنامه ریزی و نظارت بر راه اندازی پایش بیولوژی آبهای ساحلی - دریایی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی، پارامتر های بیولوژیک و همینطور گونه های مهم آبزی (پرندگان آبزی دریایی، پستانداران دریایی، لاک پشت های دریایی، ماهیان، مهره داران و بی مهرگان وابسته به دریا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...) .
v     شرکت در گشت های تحقیقاتی اقیانوس نگاری محلی، ملی و منطقه ای و بین المللی آبهای فراساحل .
v     بررسی و شناخت گونه های مختلف آبزیان در آبهای ساحلی - دریایی.
v     بررسی مرگ و میر آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و تدوین برنامه های کاهش عوامل موثر.
v     همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با موضوعات بیولوژیک دریایی.
v     نظارت بر جمع آوری و تکمیل اطلاعات تخصصی مرتبط با موضوعات بیولوژیک دریایی.
v   همکاری با سایر دفاتر ستادی سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دفاتر ذیربط سازمانهای مرتبط در زمینه ارزیابی پیامدهای سوء بهره برداری از منابع بیوفیزیکی دریا.
v     تدوین برنامه دقیق ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش دایمی بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی.
v     ظرفیت سازی و افزایش توان در جهت انجام مطالعات بیولوژیک و حفظ محیط زیست ساحلی دریایی.
v   نظارت بر اجرای برنامه های افزایش آگاهی عمومی و گسترش آموزشهای تخصصی مرتبط با موضوعات بیولوژیک دریایی و همکاری با سازمان های غیر دولتی و جوامع محلی ساحلی با همکاری دفاتر ذیربط.
v     نظارت و بررسی پایش و مدیریت منابع و ذخایر شیلاتی و فعالیتهای صید و صیادی و هدایت آن به سمت شیوه­های بهره برداری پایدار منابع زیستی دریا
v     هماهنگی به منظور تهیه بانک اطلاعاتی و تهیه نقشه های پراکنش گونه های مختلف آبزی با همکاری دفاتر ذیربط
v     همکاری با دفاتر ذیربط در بررسی گزارشات مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های زیست­محیطی
v     پیگیری و اجرای مسئولیت های مربوط به کمیته های مختلف حفاظت محیط زیست دریایی از جمله شورایعالی اقیانوس شناسی و ...
v   برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون­های حوزه محیط زیست در چارچوب شرح وظایف دفتر زیست بوم های دریایی
v     هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای مسئولیت های ناشی از پیمان های منطقه ای و بین المللی دریایی
v     پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و حقوق مربوط به دریا با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات
v     تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل لازم برای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع محیط زیست دریاها با همکاری سایر گروه­ها و دفاتر ذیربط
v     همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با ضوابط و استانداردها و ... محیط زیست دریایی
v   همکاری در اجرای کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حمایت از گونه های وحشی مهاجر، کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی بویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی (رامسر)، کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سایر کنوانسیون ها در چارچوب شرح وظائف دفتر زیست بوم های دریایی
 
 
گروه اکولوژی دریا
v   برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت زیست محیطی و مطالعات تعیین سلامت زیستگاههای حساس ساحلی شامل زیستگاههای مرجانی، بسترهای علفی، جلبکزارها، جنگلهای حرا، مناطق تخم گذاری لاک پشتهای دریایی، پهنه­های جزر و مدی، مصبها و خوریات، مناطق تخم ریزی پرورشگاهی آبزیان و سایر زیستگاههای حساس ساحلی و جزایر
v   تهیه و تدوین ضوابط، دستورالعمل و استانداردهای اکولوژیک محیط زیست دریایی و مناطق حساس ساحلی (صخره های مرجانی، جنگلهای حرا و ...) با همکاری سایر گروهها و دفاتر ذیربط
v     بررسی تنوع زیستی در مناطق ساحلی و دریایی با اهمیت اکولوژیک و تنوع زیستی بالا (شامل مناطق مرجانی، حرا و ...) و حفاظت از آن.
v     نظارت و برنامه ریزی بمنظور حفاظت و تعیین تغییرات و عوامل مخرب زیستگاههای مناطق مرجانی، بسترهای علفی، جنگلهای حرا، مناطق تخم گذاری لاک پشتها، مناطق تخم ریزی و پرورشگاهی آبزیان و ....
v     همکاری مستمر با مراکز علمی - تحقیقاتی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با زیستگاه های دریایی.
v     شرکت در گشت های تحقیقاتی اقیانوس نگاری محلی، ملی و منطقه ای و بین المللی آبهای فراساحل.
v     بررسی گونه های مهاجم ناشی از آب توازن و تکثیر و پرورش گونه های وارداتی و تهدیدات اکولوژیک مربوطه و نحوه مقابله با آن.
v     نظارت بر جمع آوری و تکمیل اطلاعات تخصصی مرتبط با موضوعات اکولوژیک دریایی.
v     تدوین برنامه دقیق ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش دایمی اکولوژیکی و فیزیکوشیمیایی.
v     همکاری با سایر دفاتر ستادی سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دفاتر ذیربط سازمانهای مرتبط در زمینه ارزیابی پیامدهای سوء بهره برداری و اجرای طرح های توسعه ای، عمرانی و ... در زیستگاههای ساحلی - دریایی
v     تشریک مساعی ملی و فراملی در جهت حفظ اکوسیستم ها و زیستگاه های دریایی
v      برنامه ریزی و هماهنگی برای احیاء و بازسازی مناطق و زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی آسیب دیده (بویژه صخره های مرجانی و جنگلهای حرا و سایر زیستگاههای حساس) با حمایت و همکاری سایر ارگانهای دریایی و جوامع محلی و سازمانهای غیردولتی
v     نظارت براجرای برنامه های افزایش آگاهی عمومی و گسترش آموزشهای تخصصی در زمینه زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی و همکاری با سازمان های غیر دولتی و جوامع محلی ساحلی با همکاری دفاتر ذیربط
v     مطالعه و بررسی به منظور ارزش گذاری منابع زیستی دریایی
v     نظارت بر شناسایی و بررسی پراکنش و تغییرات زیستگاه های حساس (شامل صخره های مرجانی، بستر های علفی و ...) با کمک تکنیک های سنجش از دور با همکاری سایر دفاتر ذیربط
v      هماهنگی به منظور تهیه بانک اطلاعاتی و تهیه نقشه های پراکنش زیستگاه های حساس ساحلی - دریایی با همکاری دفاتر ذیربط
v     پیگیری و اجرای مسئولیت های مربوط به کمیته های مختلف حفاظت محیط زیست دریایی از جمله شورایعالی اقیانوس شناسی و ...
v     هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای مسئولیت های ناشی از پیمان های منطقه ای و بین المللی دریایی
v     برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون­های حوزه محیط زیست در چارچوب شرح وظایف دفتر زیست بوم های دریایی
v     پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و حقوق مربوط به دریا با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات
v     بررسی گونه های مهاجم ناشی از آب توازن و تکثیر و پرورش گونه های وارداتی و تهدیدات بیولوژیکی مربوطه و نحوه مقابله با آن.
v     نظارت بر نحوه شناسایی و بررسی بیواندیکاتورها و پالاینده های طبیعی و استفاده از آنها جهت شناسایی وضعیت محیط زیست دریا و ارائه راهکارهای حفاظتی
v     تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل لازم برای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع محیط زیست دریاها با همکاری سایر گروه­ها و دفاتر ذیربط
v     همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با ضوابط و استانداردها و ... محیط زیست دریایی
v   همکاری در اجرای کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حمایت از گونه های وحشی مهاجر، کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی بویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی (رامسر)، کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سایر کنوانسیون ها در چارچوب شرح وظائف دفتر زیست بوم های دریایی
v     بررسی، برنامه ریزی و نظارت بر راه اندازی پایش اکولوژی آب های ساحلی دریایی
بيشتر