اخبار دفتر
برگزاری نشست کارگروه ملی تعیین وضعیت حفاظتی گونه های ساحلی – دریایی

     اولین نشست کارگروه ملی تعیین وضعیت حفاظتی گونه های ساحلی دریایی با حضور نمایندگان  دستگاه ها ی ذیربط، دانشگاه ها و انجمن های غیر دولتی در سالن جلسات معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها در تاریخ 1398/10/29 ساعت 9/00 برگزار شد.

جناب آقای دکتر میرشکار مدیر کل محترم دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی بر لزوم به روزرسانی وضعیت حفاظتی گونه های ساحلی دریایی به منظور مدیریت صحیح گونه ها و کاهش نرخ انقراض تاکید کردند.

 شرکت کنندگان در خصوص به روز رسانی وضعیت حفاظتی گونه های وحش مشمول بند "ت" ماده 3 قانون شکار صید،  مصوبه 168 شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور با توجه به دلایل و معیارهای پیشنهادی دفتر زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی و لیست گونه های پیشنهادی این دفتر نظرات کاربردی ارائه دادند و بر لزوم هماهنگی بین دفاتر فنی و حقوقی در تصویب کلیه مصوبات اتفاق نظر داشتند.

بيشتر