پروژه های مطالعاتی

مطالعه، پایش و حفاظت از زیستگاه های تخمگذاری لاك پشت های دریایی در دریای عمان
URL: http://

مطالعه، پایش و حفاظت از زیستگاه های تخمگذاری

لاك پشت های دریایی در دریای عمان

چکیده

   با توجه به اهميت سواحل تخم گذاری لاك پشت در سواحل شمالی دریای عمان این پروژه با هدف

كلی و اصلی مطالعه، پایش و حفاظت از زیستگاه های تخم گذاری لا ك پشت در سواحل دریای

عمان در سال 1397 اجرا گردید. سواحل مورد نظر توسط تيم اجرایی و افراد محلی و بومی پایش

گردید. در این راستا ابتدا انواع خطرات و تهدیدات در سواحل مورد نظر شناسایی و دسته بندی

گردید. مهم ترین و اثر گذارترین عوامل مخرب و تهدید كننده جمعيت و سواحل تخم گذاری لاك

پشت در سواحل شمالی دریای عمان به ترتيب اولویت شامل برداشت تخمها، ميزان تفریخ پایين و

وقوع طوفان و سایر عوامل موثر بر آن، اجرای برنامه های توسعه ای و تخریب سواحل، برخورد با

شناورها و قایق موتوری و گير كردن در تورهای صيادی، فرسایش و رسوبگذاری در سواحل، تردد افراد

و وسائط نقليه در سواحل، شکارچيان طبيعی در خشکی، برداشت شن و ماسه از سواحل، آلودگی ها

در سواحل، نور مصنوعی در سواحل می باشد. انواع خطرات و تهدیدهایی كه در این پروژه مد نظر

قرار گرفته و راهکار های اجرایی جهت حذف و مدیریت آنها در نظر گرفته شده است عبارتند

از:كاهش نور مزاحم، پاكسازی زباله، فرسایش و یا به هم پيوستگی سواحل، حفاظت در محل و طراحی

و ایجاد هچری صورت پذیرفت. فاكتور های هواشناسی و فاكتورهای زیستی و غير زیستی موثر بر تخم

گذاری لاك پشت نيز بررسی گردید. برگزاری كلاس های آموزشی جهت صيادان و جوامع محلی،

دانش آموزان، داوطلبين و دانشجویان صورت پذیرفت.

بررسی سواحل به طول حدود هشتصد كيلومتر در سواحل شمالی دریای عمان نشان دهنده ی وجود

18 سایت مهم مراجعه لاك پشتان در این ناحيه است. گونه ای كه برای لانه سازی در خلال این

می باشند. (C.mydas( پروژه به سواحل مختلف مراجعه كردند شامل جمعيت شامل گونه سبز

نتایج حاصل از بررسی سواحل نشان دهنده تنوع ریخت شناسی و رسوب شناسی آن می باشد. نتایج

این بررسی نشان می دهد كه ساحل رمين بيشترین تعداد حضور و تخم گذاری لاك پشت سبز

2

در لاك پشت Nest site fidelity داشته است. نتایج این پروژه بيانگر رخداد پدیده )C.mydas(

های تخم گذار در سواحل است. نتایج این بررسی نشان می دهد كه درصد موفقيت لانه گزینی در

52 % بود. نتایج نشان می دهد / 81 % و 6 /4 ،%63 ،%44/ سواحل تنگ، ليپار، رمين و كچو به ترتيب 3

كه در ساحل رمين موفقيت لانه گزینی از سایر سواحل بيشتر بوده است. نتایج این بررسی نشان می

دهد كه حداقل زمان بازگشت لاك پشت سبز جهت تخم ریزی مجدد 13 روز و حداكثر 27 روز ثبت

گردید. تعداد 3 بار تخم ریزی در طول دوره تخم گذاری مشاهده شد. نتایج حاصل از تاریخ های

حضور لاك پشت سبز در سواحل نشان می دهد كه گونه سبز در سواحل از اوایل تيرماه تا اواخر آبان

ماه تخمگذاری می كند. نتایج حاصل از شمارش تخم های لاك پشت سبز در سواحل استان سيستان

و بلوچستان نشان می دهد كه بيشترین آن 193 عدد و كمترین آن 67 عدد می باشد. نتایج این پروژه

60 روز 53/ نشان می دهد كه ميانگين دوره زمانی انکوباسيون تخم ها در سواحل مختلف 31

34 % می باشد. / می باشد. نتایج نشان می دهد كه ميانگين درصد تفریخ در بين سواحل مختلف 47

نتایج مربوط به درصد تفریخ در سواحل مختلف مورد بررسی نشان دهنده پایين بودن ميزان آن

نسبت به ميانگين جهانی است. بررسی نتایج فوق نشان می دهد كه زیستگاه های تخم گذاری لاك

پشت سبز در معرض آسيب و خطر می باشند و اجرای برنامه های حفاظتی و احياء و بازسازی در

صورت تداوم و در دراز مدت می توانند اثرگذار و مفيد واقع شوند.

Rehabilitation and reconstruction of sea turtle egg laying in Sistan and Balouchestan province (with emphasis on Lipar, Kachoo and Tang beaches)

Abstract

Given the importance of sea turtle nesting beaches on the coast of Sistan and Baluchistan province, this project with the main purpose of  conservation and restoration of spawning habitat with the emphasis on the shores of Kachoo, Lipar, tang, Ramin and Kupansar was conducted in 2014.

The coast by the executive team and locals were monitored . all kinds of risks and threats were identified and classified . the most important , and the most efficient destructive elements and threatening the population and the turtle nesting beaches in Sistan and Baluchistan province , respectively , including priority , the low hatchling success, the tornado and other factors , the implementation of development programs, and the destruction of the coasts, dealing with boats and speedboat and stick in fishing nets , erosion and sedimentation, the movement of people and vehicles, natural  hunters, the coastal pollution , artificial light.

In this project kinds of risks and threats were considered to eliminate or management them including the decrease of light , clearing the way the waste, and erosion or cohesiveness , coast guard at the site and design and make a hatchery . in order to protect the injured adults, a pool were designed and made .

Weather factors and factors of biological and non - biological affecting the turtle eggs were also investigated. training courses for Fishermen, local communities , students , volunteers and students were carried out.

Biochemical , toxicological and hematological factors of green turtle were analysed. the extent of emission factors such as polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals also investigated . During the project, opinions and consultations of foreign expert were used on a regular basis .

examining the Sistan and Baluchistan province , about 300 km off the coast of northern Arabian Sea indicates the existence of 13 important site sea turtle nesting area. A species that lay the egg during this project was  green sea turtle( C.mydas )

Results from the coast of the province of Sistan and Balochistan shows different morphology. The results of this study shows that the maximum number of green turtle eggs ( C.mydas ) were observed in Lipar followed by Ramin, Kacho and Tang.

The project's results represent the incidence of the phenomenon of  the nest site fidelity in the Sistan and Baluchistan province . The results of this study shows that the nest site selection success was observed in Tang,Ramin,Lipar and Kacho respectively 42.8 %, 60 %, 80 % and 50 %. The results show that highest nest site selection success was in Lipar.

  Green turtles nest on Chabahar Beach during July to October with a peak in August and September, although females were first spotted in late June. The mean inter-nesting interval was 18.5 d (range: 10-30 d).Lipar Beach was the most commonly used site, followed by Ramin ,Kacho, and Tang. The peak of nesting occurred from the third parts of August to the end of September. Mean CCL was 106.3 ± 6 cm and mean CCW was 94.5 ± 5  cm. Females laid on average of 99.42± 47.8 eggs per clutch. The mean inter-nesting interval was 18.5 days. The observed clutch frequency was 3.4. Mean hatching success was 36.63±4.1 %. The incubation period was 61.07±5.4 days. The highest hatching success was discovered in the Lipar followed by Ramin,Kacho and Tang. Hatching success on the beaches of Chabahar are lower than global average,

Prediction results show that gender babies in the colonies that period determine their gender after Hurricane has male basis , however, the colonies that period determine their gender before the storm has female basis . gender estimates in the colonies that their temperature were not measured directly , had been a similar results, with the colonies that was measured their temperatures.

The blood value results for a subset of these turtles are presented and compared to published results from other sea turtles. All biochemistry and hematological values of green sea turtles were within published reference ranges of healthy sea turtle population.

Results of the necessary and unnecessary heavy metals in green turtle eggs in this study shows that these metals contamination were in  normal range and were not dangerous for embryos but in later stages of life can lead to affect reproductive processes , and reduced eggs fertility .

enzyme activity indicates that the sea turtle during the nutrition and reproductive region in the Sistan and Baluchistan province may be exposed to the effective pollutants such as poly aromatic hydrocarbons.

examining the above results show that green turtle nesting beaches in Sistan and Baluchistan province are vulnerable to the risk and protection programmes and rehabilitation and reconstruction in case of continuity and in the long term, can be useful .

Keywords: green sea turtle, Sistan and Baluchistan , rehabilitation and reconstruction

بيشتر