اخبار دفتر
اجرای بخشی از برنامه اقدام ملی حفاظت از پستانداران دریایی
در راستای اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از پستانداران دریایی و به منظور تکمیل اطلاعات آنها نسبت به تهیه فرم های پایشی پستانداران دریایی جهت مشارکت در حفاظت از این گونه های مهم و در معرض خطر اقدام و  فرم های مذکور بین ارگان های دریایی، جوامع محلی،گردشگران، غواصان، صیادان، سازمان های مردم نهاد و کلیه علاقمندان و کلیه ذینفعان علوم دریایی کشور توزیع گردید.
 
بيشتر